Trang chủ / Văn bản BGDĐT / Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng tin: 03-08-2022

Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tin liên quan

Tra cứu các Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GDĐT 23-11-2022
Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông 22-11-2022
Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 03-08-2022
Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 03-08-2022
THÔNG TƯ 50/2021/TT-BGDĐT SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 51/2002/QĐ-BGDĐT CHUYỂN TRƯỜNG 15-02-2022